FLAMENCO TOWER

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
(TẦNG 7 - 10; 13 - 16; 20 - 22; 25 - 28; 31 - 34)
(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh)

FLAMENCO TOWER

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
TẦNG 7 - 10; 13 - 16; 20 - 22; 25 - 28; 31 - 34

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ (50,4 - 52,6m2)

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ (57,4m2)

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (65,9m2)

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (72 - 74,1m2)

Căn hộ F07, 2 phòng ngủ, diện tích 65,9m2
Căn hộ F08, 2 phòng ngủ, diện tích 65,9m2
Căn hộ F20, 2 phòng ngủ, diện tích 65,9m2
Căn hộ F21, 2 phòng ngủ, diện tích 65,9m2
Căn hộ F06, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F05, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F04, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F02, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F01, 1 phòng ngủ, diện tích 52,6m2
Căn hộ F24, 1 phòng ngủ, diện tích 52,6m2
Căn hộ F22, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F23, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F09, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F10, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F11, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F15, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F16, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F17, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F18, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F19, 1 phòng ngủ, diện tích 50,4m2
Căn hộ F03, 1 phòng ngủ, diện tích 57,4m2
Căn hộ F12, 2 phòng ngủ, diện tích 74,1m2
Căn hộ F12A, 2 phòng ngủ, diện tích 72m2
Căn hộ F14, 2 phòng ngủ, diện tích 72m2