TROPICAL TOWER

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
(TẦNG 10-11; 16-17; 22-23; 28-29)
(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh )

TROPICAL TOWER

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH 2
(TẦNG 10-11; 16-17; 22-23; 28-29)

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ (50 - 50,6m2)

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (66,6m2)

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ (85,8m2)

Căn hộ T12, 2 phòng ngủ, diện tích 66,6m2
Căn hộ T20, 2 phòng ngủ, diện tích 66,6m2
Căn hộ T05, 2 phòng ngủ, diện tích 66,6m2
Căn hộ T04, 2 phòng ngủ, diện tích 66,6m2
Căn hộ T12A, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T14, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T15, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T16, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T17, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T18, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T19, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T09, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T08, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T07, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T06, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T03, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T02, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T01, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T23, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T22, 1 phòng ngủ, diện tích 50,6m2
Căn hộ T11, 1 phòng ngủ, diện tích 50m2
Căn hộ T10, 1 phòng ngủ, diện tích 50m2
Căn hộ T21, 3 phòng ngủ, diện tích 85,8m2